تبادل بنر

  • ثــابتیـــن
  • 3 اردیبهشت 1394
(تبادل بنر با وب های مذهبی)

برای تبادل بنر با ثــابتیــن

ابتدا بنر ما را در وب خود قرار دهید

سپس کد بنر وب خودتان را از طریق

فرم تماس با ما   یا    نظرات پست ها

ارسال نمایید .

"ستون اول"

https://sabetin.ir/wp-content/uploads/logoye_tarvijj.jpg   https://sabetin.ir/wp-content/uploads/jnarm_logo.jpg   https://sabetin.ir/wp-content/uploads/nagofteha.jpg

"ستون دوم"

منتظر بنر شما دوستان………