مطالب موضوع "دست نوشته های من"

آیا انسان ها در بهشت دفع ادار و مدفوع دارند ؟

دفع ادرار و مدفوع در برزخ و بهشت
سوال شما: سلام حاج آقا باقری یه سوال اعتقادی دارم از شما می خواستم بپرسم آیا انسان ها در بهشت دفع ادار و مدفوع دارند یا خیر ؟