نماز شهید مهدی باکری( نماز شهید مهدی باکری )بهمان گفت:

« من تند تر میرم ، شما پشت سرم بیاین .»

تعجب کرده بودیم. سابقه نداشت بیش تر از صد کیلومتر سرعت بگیرد.

غروب نشده ، رسیدیم گیلان غرب.

جلوی مسجدی ایستاد.

ماهم پشت سرش.

https://sabetin.ir/wp-content/uploads/sabetin-shahid-bakeri.jpg

نماز که خواندیم سریع آمدیم بیرون

داشتیم تند تند پوتین هامان را می بستیم که زود راه بیفتیم .

که آقا مهدی گفت:

« کجا با این عجله ؟ می خواستیم به نماز جماعت برسیم که رسیدیم.»

https://sabetin.ir/wp-content/uploads/%D8%AB%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86.gif

فرستادن دیدگاه


معادله امنیتی: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.